Past Exhibition | Antenna Space

Transcen-Dental Empathy

Duration: 2018.09.29 - 2018.10.30
Hours: 11:00 AM - 06:30 PM
Artists:  Xinyi CHENG, Dora Budor, GUAN Xiao, HAN Bing, HUANG Yuxing, Louisa GAGLIARDI, LI Ming, LIU Ding, Nancy LUPO, TANG Dayao, XU Qu, YU Honglei, ZHOU Siwei
Address: 202, 50 Moganshan Rd, Building 17, Shanghai, China